Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

קלינאות תקשורת – הילד והמתבגר

במכון איילות ניתנים טיפולי קלינאות תקשורת בתחום התפתחות הילד

מהי קלינאות תקשורת בתחום התפתחות הילד

מקצוע העוסק באיתור,אבחון, מניעה, טפול, הדרכה וייעוץ בתחומים השונים של התקשורת הבין-אישית אצל הילד והמתבגר.

תקשורת: התהליך שבו מועבר מסר מאדם אחד לאדם שני.
שפה: כוללת את אוצר המילים, המבנים הלשוניים וחוקי השפה. ילדים ומתבגרים עם ליקוי שפתי, מתקשים לקלוט ולהביע רעיונות על פי המבנה והחוקים של השפה.

על האבחון: אבחון בשפה ודיבור נועד לבדוק את תפקודי הילד או המתבגר בתחומי השפה והתקשורת. האבחון נערך באופן פרטני ונבדקות בו יכולות השפה השונות, התקשורת, מובנות הדיבור ושליטה בתנועות אברי הדיבור (לשון, לחיים ושפתיים). בעת הצורך, נערך גם אבחון אכילה ובליעה.

כל הילדים המופנים לאבחון על ידי קלינאי תקשורת, חייבים לעבור טרם האבחון, בדיקת שמיעה מלאה במכון אודיולוגי. לבדיקה זו נדרש סיכום מצב אוטוסקופי. תוצאות הבדיקה ימסרו לידי הקלינאי/ת.

אלו ילדים מופנים לקלינאית תקשורת?

  • ילדים עם קושי שפתי: קשיים בהבנה והבעת השפה המילולית, כגון: אוצר מילים דל, קשיים בשליפת מילים, שימוש במשפטים קצרים, קושי בארגון מסר וקושי בהבנת הוראות או שאלות.
  • ילדים עם קושי תקשורתי: קושי בהבנה והבעה של תקשורת לא מילולית, כגון: קושי ביצירת קשר, קושי במיומנויות חברתיות.
  • ילדים עם קושי בדיבור: ילדים אשר מובנות הדיבור שלהם נמוכה בשל שיבושי היגוי, דחיקת לשון, דיספרקסיה.

הורים יוזמנו להשתתף בטיפול כדי לקבל הדרכה ולאפשר הטמעה של דפוסי תקשורת יעילים שיקדמו את ילדם.

מהערכה לטיפול :

אבחון קלינאית תקשורת עדכני ובו ממצא של איחור בשפה (הבנה או הבעת השפה), מובנות דיבור ירודה ביחס לגיל או קושי תקשורתי מצביעים על צורך בהתחלת טיפול. כמו כן, יש צורך בדיווח של ההורים ושל הגננת בגן בו שוהה הילד.

במידה ומתברר צורך בטיפול, הקלינאית בונה תכנית טיפול שתסייע לקדם את הילד או המתבגר ברכישת מיומנויות תקשורת, שפה ודיבור, בהתאם לקשיים שעלו בשלב ההערכה. המטרה היא לאפשר לילד לתפקד בסביבה משפחתית, חברתית ולימודית באופן יעיל ומסתגל.

טיפול בהפרעות שפה ותקשורת, במסגרת התפתחות הילד, ניתן לילדים בעלי איחור או לקות בהתפתחות הבנת ו/או הבעת השפה ולקויות תקשורתיות (על הרצף האוטיסטי) ולקויות בדיבור (שיבושי היגוי). קלינאיות התקשורת במכון איילות להתפתחות הילד מהוות חלק מצוות רב תחומי ומתמקצעות בטיפול בלקויות שפה ותקשורת

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות