Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

הוראה מתקנת – מבוגרים ומשפחה

ההוראה המתקנת הינה שיטת הוראה אשר מטרתה לצמצם פערים לימודיים ולשפר את תפקודו והישגיו של המבוגר הלומד, תוך התאמה אישית של דרכי הלימוד של התלמיד בהתאם לקשייו וחזקותיו. המורה מקדם ומחזק את התלמיד ואת הישגיו בהתאם לתוכנית הלימודית ומטרותיו .מקנה לו כלים להתמודדות וללמידה ומשפר לו אסטרטגיות התארגנות, עבודה ופתרון בעיות.

עיקר עבודת המורה בתחום המבוגרים מתמקדת בצרכיו של המטופל בהתאם לדרישות הפרטניות. קריאה וכתיבה. שימוש בטלפון חכם ומחשב. כתיבת וקריאת מיילים והודעות טקסט. פתרון בעיות חשבוניות ואנגלית. יחד עם זאת, ההוראה המתקנת רואה במבוגר אדם שלם, ולא רק תלמיד. וקיימת התייחסות גם להתנהגות, לתחושות ולרגשות.

 

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות