Welcome to our Nursery School!
123, New Lenox Chicago, IL 60606

קלינאות תקשורת – מבוגרים ומשפחה

קלינאית תקשורת למבוגרים

קלינאית תקשורת למבוגרים נדרשת לצורך אבחון וטיפול בקשיי תקשורת על רקע הפרעת שפה, קשיים בדיבור ובהיגוי של אותיות וצלילים, קשיים ובעיות בהפקת הקול, בעיות זיכרון וקוגניציה והפרעות בליעה.
הטיפול נועד על מנת לשפר ולשקם תפקודים שונים או כדי ללמוד טכניקות פיצוי שיחפו על תפקודים שאינם ניתנים לשחזור ועל מגבלות זמניות, שניתן לעקוף בדרכים יצירתיות. הטיפול מכוון ליצירת איכות חיים.


באילו בעיות מטפלת קלינאית התקשורת במבוגרים?
  • אפזיה– ליקוי נרכש בהבנת שפה או בהבעה הנגרם כתוצאה מפגיעה מוחית- לרוב שבץ או חבלת ראש.
  • דיספרקסיה וורבלית– הפרעה בתכנון איברי ההיגוי המאופיינת בשיבושי הגייה שאינם קבועים, קושי בהתחלת מבע ושיבושים והחלפות בין צלילים במילה. הפרעה זו מביאה לפגיעה במובנות הדיבור.
  • דיסארטריה וגמגום– הפרעות המאופיינות לרוב בחוסר דיוק בהגייה ו/או שיבושים קבועים בהגאים מסויימים, תקיעות ברצף הדיבור ולכן, קושי בהשגת קשב ומובנות מצד הזולת.
  • הפרעות קול– צרידות, קול נשיפתי, קול חלש, אנפוף, הפרעות במנגנון הקולי ועוד. עלולות להיגרם כתוצאה משימוש לא נכון באיברי הדיבור, מפגיעה במערכת העצבים המרכזית או ההיקפית, מחולשה או שיתוק של מיתר או מהפרכות בחללי התהודה.
  • הפרעות בליעה– בעיה בבליעה עלולה להופיע לאחר פגיעת ראש, כתוצאה ממחלות נוירולוגיות שונות וכתוצאה מזקנה. ליקויים במערכת הבליעה עלולים להוביל לשיעול, השתנקות, שאיפת מזון לקנה הנשימה ולדלקת ריאות.

הצהרת נגישות                  2020 © כל הזכויות שמורות למכון איילות